:: วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน ::: ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่ไอซีที :::
ผลงานทั้งหมดมีทั้งที่เป็นไฟล์รูปภาพและไฟล์ Swf ของ Flash เชิญคลิกเลือชมผลงานได้เลยนะครับ