ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านสำโรงพลัน

 1. นายทองคำ จำปาวัลย์ ครูใหญ่  พ.ศ. 2477 - 2482
 2. นายจำรูญ ทองดา ครูใหญ่  พ.ศ. 2482 - 2484
 3. นายเหรียญ สังข์แก้ว ครูใหญ่  พ.ศ. 2484 - 2506
 4. นายเล็ก บุญลพ อาจารย์ใหญ่  พ.ศ. 2506 - 2532
 5. นายเสรี นาครินทร์ ผช.อาจารย์ใหญ่ รก.  พ.ศ. 2532 - 2533
 6. นายสำราญ ลือขจร อาจารย์ใหญ่ รก.  พ.ศ. 2533 - 2534
 7. นางอุษณีย์ โกสุมวงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2534 - 2539
 8. นายสุรเวศ มณีภาค ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2539 - 2543
 9. นายสุวิทย์ ผลสุข ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2543 - ก.ย. 2558 (เกษียณอายุราชการ)
 10. นายอภินันท์ ทองมนต์ ผู้อำนวยการ  ก.ย. 2558 
 11. นายอนันต์  ทิพย์รักษ์ ผู้อำนวยการ  พ.ย. 2559 ถึง ปัจจุบัน